Čo všetko môže byť poistnou udalosťou?

16.03.2018

Len do nedávna som takmer netušila, čo to vlastne poistná udalosť znamená. Až po nehode priateľky som sa začala o poistenie zaujímať aj ja.

Kamarátka sa dostala počas dovolenky do situácie, ktorú si neželá zažiť pravdepodobne nikto. Z rodinného výletu v Tatrách sa behom niekoľkých sekúnd stala nočná mora. Počas turistiky totiž Janka tak nešťastne zakopla, že si zlomila nohu naraz na dvoch miestach. Výsledok? Bolestivá operácia nohy a zdĺhavý proces liečby a rehabilitácie.

Poisťovňa jej uznala poistnú udalosť

Moniku som doma navštívila hneď pri prvej príležitosti. Myslela som si, že z celej situácie bude nešťastná, vedela som totiž, že jej manžel je momentálne nezamestnaný, preto rátajú každé euro. Jej postoj ma však prekvapil. Kamarátka si finančnou stránkou takmer vôbec nelámala hlavu. Ako mi prezradila, poisťovňa jej totiž uznala poistnú udalosť, teraz už len musí počkať na preplatenie liečebných nákladov a dokonca i PN.

Poistná udalosť? Nebudem klamať, moje znalosti o poistení a poistných udalostiach boli v tej chvíli na nule. Téma ma však natoľko zaujala, že som sa rozhodla dozvedieť sa o tých poistných udalostiach čosi viac.

Nie všetko je poistná udalosť

Každá poisťovňa definuje poistnú udalosť takmer totožným opisom. Ide o náhodnú udalosť, kedy vzniká poistenému nárok na poistné plnenie, situácia musí byť v poistnej zmluve definovaná a bližšie určená. Samozrejme, poistná udalosť sa vzťahuje iba na obdobie, v ktorom platilo uzatvorené poistenie. Poistných udalostí môže byť viacero v závislosti od predmetu poistenia, vo všeobecnosti sa poistné udalosti delia na udalosti na živote a zdraví, na majetku a na aute.

Poistnou udalosťou teda môže byť nespočet rôznych situácií. Pri havarijnom poistení je to dopravná nehoda, pri životnom, cestovnom alebo úrazovom poistení zase úraz, prípadne úmrtie. Širokú škálu poistných udalostí pokrýva poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. V tomto prípade, že môže poistený získať náhradu škody napríklad v prípade krádeže, vytopenia či záplavy, alebo požiaru. Platí ale, že daná situácia musí byť predmetom poistenia. Čiže, ak by Janka nemala poistený úraz a preplatenie práceneschopnosti, nárok na poistné plnenie by nemala. 

Čo je to likvidácia poistnej udalosti?

Povinnosťou poisteného je nahlásiť túto škodovú udalosť poisťovni a priložiť všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k posúdeniu, či sa jedná o poistnú udalosť alebo nie. Po tom, čo poistenec nahlási poistnú udalosť, poisťovňa je povinná začať čo najskôr vyšetrovanie. Ak to nie je dojednané v zmluve inak, poisťovňa by mala poznať výsledok šetrenia maximálne do troch mesiacov od nahlásenia. Poisťovne používajú aj pojem likvidácia poistnej udalosti. Tá obsahuje samotnú registráciu poistnej udalosti, obhliadku škody, overenie poistného krytia a samozrejme aj výpočet poistného plnenia.

Kamoška si práve z tohto dôvodu nevedela vynachváliť jej poisťovňu, ktorá umožňuje svojim klientom nahliadnuť do procesu likvidácie poistnej udalosti, a to dokonca pomocou mobilnej appky! Janka tak mala o všetkom prehľad priamo z pohodlia gauča.

Ako riešiť poistnú udalosť?

Čo mňa však asi najviac zaujímalo bolo, čo vlastne robiť, ak by sa mi náhodou nejaká poistná udalosť pritrafila. Ako som zistila, každá poistná udalosť si vyžaduje iné kroky. Tak napríklad pri dopravnej nehode je potrebné najskôr zabezpečiť miesto nehody a okamžite kontaktovať všetky potrebné zložky, či už políciu, hasičov, alebo záchranku. Nehodu je potrebné ohlásiť najneskôr do 15 dní svojej poisťovni.

V prípade poistnej udalosti na majetku (živelné pohromy, vlámanie, vytopenie) je potrebné vždy zaistiť, a ak je to nevyhnutné i za pomoci príslušných zložiek, aby sa škoda nerozširovala. Vhodné je odfotiť si škodu hneď po jej vzniku a čo najskôr kontaktovať poisťovňu s nahlásením škodovej udalosti. Poisťovňa potom vyšle zamestnanca, ktorý obhliadne škodu a vyhotoví si vlastnú fotodokumentáciu.

Čo robiť pri úmrtí?

Špecifická situácia môže vzniknúť pri životnom poistení. Poistnou udalosťou môže byť tvz. "dožitie", čiže stav, kedy klientovi skončila platnosť poistnej zmluvy. Pri životnom alebo úrazovom poistení je častou poistnou udalosťou úmrtie. V takom prípade je potrebné, aby hlásenie o úmrtí vyplnila oprávnená osoba uvedená v poistnej zmluve. Poisťovňa bude okrem toho požadovať úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho či doklad od polície, pokiaľ išlo o samovraždu alebo úmrtie následkom úrazu.

V rámci úrazového poistenia existuje celý rad poistných udalostí, väčšinou je však potrebné poisťovni doložiť kópie všetkých lekárskych správ a v prípade PN aj potvrdenie zamestnávateľa o príjme za posledných 12 mesiacov.

Veľmi podobná situácia vzniká aj pri cestovnom poistení. Ak by sa mi na dovolenke stal náhodou nejaký úraz alebo by som ochorela, spolu s nahlásením poistnej udalosti budem musieť doložiť všetky lekárske kópie, originály účtov a potvrdeniek o nákladoch a prípadne aj správy od polície, ak boli súčasťou úrazu.